OGRE YOU ASSHOLE

OGRE YOU ASSHOLE

  • Takashi Shimizu Bass
  • Takashi Katsuura Drums
  • Manabu Deto Guitar, Vocal
  • Kei Mabuchi Guitar